Vấn đề Tái phối trí Chính sách Phát triển Kinh tế Việt Nam

Nguy cơ và tổn phí của vấn đề tái phối trí chính sách và chiến lược phát triển kinh tế đo lường bằng mức độ đình trệ của quá trình phát triển kinh tế, gia tăng thất nghiệp, giảm thiểu mức độ gia tăng GDP và ngay cả giảm thiểu GDP, đưa đến giảm phúc lợi xã hội phát xuất từ hai nguyên nhân sau đây: chính sách và chiến lược phát triển kinh tế là quá trình dẻo-cứng (putty-clay) và mức độ liên hệ giữa mức độ thay đổi tiêu dùng quốc nội và thay đổi GDP.

Welcome to ICEVN Website

Founded in October 2005, Institute for Civic Education in Vietnam (ICEVN) is a non-profit 501(c)(3) organization, established to promote and impart basic knowledge of civic education as well as social responsibilities, practices of duty, obligation and rights of citizens to the people of Vietnam.

Mission Statement

The mission of ICEVN is to promote social responsibilities and transparency in Vietnam by providing civic education, entrepreneurship education, and managerial leadership development.

Programs

ICEVN provides the following programs:

  • Provide courses and workshops on entrepreneurship, managerial leadership development, civic education and civic leadership skills development;

  • Provide translation into Vietnamese the theories and literature on civil society and the democratic way of life;
 Syndicate content