The mission of ICEVN is to promote social responsibilities and transparency in Vietnam by providing civic education, entrepreneurship education, and managerial leadership development.

Sứ mệnh của Học Viện Công Dân là phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội và minh bạch tại Việt Nam qua chương trình giáo dục công dân chú trọng vào kỹ năng lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp.