Uncategorized

Clone of Thông báo các khoá học 2016

Học Viện Công Dân trân trọng thông báo về các khóa học trực tuyến năm 2016. Các khóa học dưới đây được cung cấp miễn phí cho các học viên.

 

CÔNG DÂN HỌC

1. Khóa Công Dân Học CDH430-116 sẽ được khai giảng ngày 24 tháng 2, 2016. Thời hạn ghi danh: 1/02/16 – 20/2/16. Học trình là 18 tuần, từ 24/02/16- 22/06/16.

2. Khóa Công Dân Học CDH4301-216 sẽ được khai giảng ngày 03 tháng 8, 2016. Thời hạn ghi danh: 7/7/16 – 28/7/16. Học trình là 12 tuần, từ 3/08/16 – 26/10/16.

KINH DOANH CĂN BẢN

1. Khóa Kinh Doanh Căn Bản BUS1301-116 sẽ được khai giảng ngày 24 tháng 2, 2016. Thời hạn ghi danh: 1/02/16-20/2/16. Học trình là 9 tuần, từ 24/02/16- 20/04/16.

2. Khóa Kinh Doanh Căn Bản BUS1301-216 sẽ được khai giảng ngày 18 tháng 5, 2016. Thời hạn ghi danh: 27/04/16-11/05/16. Học trình là 9 tuần, từ 18/05/16 – 13/07/16.

3. Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản ENT1301-316 sẽ được khai giảng ngày 17 tháng 8, 2016. Thời hạn ghi danh: 25/07/16-13/08/16. Học trình là 6 tuần, từ 17/08/16 – 21/09/16.

4. Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản ENT1301-416 sẽ được khai giảng ngày 09 tháng 11, 2016. Thời hạn ghi danh: 19/10/16-05/11/16. Học trình là 9 tuần, từ 09/11/16 – 28/12/16.

TƯ DUY PHÊ PHÁN

Khoá Tư Duy Phê Phán CT2301 sẽ được khai giảng ngày 27 tháng 4, 2016. Thời hạn ghi danh: 6/4/16-20/4/16. Học trình là 9 tuần, từ 27/04-22/06.

Khoá Tư Duy Phê Phán CT2301-216 sẽ được khai giảng ngày 2 tháng 11, 2016. Thời hạn ghi danh: 12/10/16-26/10/16. Học trình là 9 tuần, từ 2/11/06.