I. Mục đích: Khóa Tư duy Phê phán (CT2301) cung cấp các kiến thức căn bản và thực hành tư duy phê phán dựa theo Bảng Phân loại Trình độ Tư duy của Benjamin Bloom (Bloom Taxonomy), gồm có:

 1. Hiểu thấu đáo (comprehension)
 2. Áp dụng/ứng dụng (application)
 3. Phân tích (analysis)
 4. Tổng hợp (synthesis)
 5. Đánh giá (evaluation)
 6. Cơ bản Luận lý học hình thức (formal logic) và tư duy phản tư (reflective thinking)
 7. Phát hiện các hình thức Ngụy biện.

II. Hình thức: Khoá học được tổ chức theo hình thức hội thảo chuyên đề (seminar), học viên và giảng viên sẽ thảo luận về các đề tài qua phương tiện diễn đàn (forum) trên website của HVCD. Học viên sẽ gửi bài tập về cho giảng viên qua e-mail.

III. Nội Quy: Sau đây là Nội Quy của CT2301

 1. Học viên phải tham dự đều đặn trong suốt quá trình của khóa học bằng cách “log on” vào lớp học ít nhất mỗi tuần một lần.
 2. Học viên phải tham gia thảo luận đều đặn về đề tài của mỗi bài, theo câu hỏi được ghi trong bài học.
 3. Gửi bài tập về hộp thư của giảng viên theo đúng thời khóa biểu.
 4. Học viên vắng mặt quá 3 lần sẽ được coi như tự ý nghỉ học và sẽ không còn được vào lớp học.
 5. Tôn trọng sự khác biệt trong quan điểm và ý kiến của người khác và sử dụng ngôn ngữ hòa nhã khi thảo luận.
 6. Chứng Chỉ Mãn Khóa: Sau khi mãn khóa và đã hoàn tất mỹ mãn các yêu cầu của khóa học, Học Viện Công Dân sẽ cấp một Chứng Chỉ Mãn Khóa cho học viên.
 7. Ghi Danh: xin đăng nhập vào website và điền đầy đủ chi tiết tại những khung có hoa thị màu đỏ. Sau đó đi xuống khung Chọn lớp học ở gần cuối trang và chọn lớp bạn muốn tham dự. Chức năng ghi danh sẽ được hiển thị khi bắt đầu ghi danh.

Nếu bạn còn những thắc mắc khác thì bấm vào đây