PHÁT TRIỂN BẢN THÂN – MÔ THỨC GRACE

I.   Mục đích của khóa học: Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ hiểu, thực tập, và ứng dụng những kỹ năng/giá trị theo mô thức GRACE để phát triển những đức tính thiết yếu cho sự thăng tiến cá nhân.

      GRACE gồm có: Lòng Biết ơn (Gratitude), Lễ/Tôn trọng (Respect), Trách nhiệm (Accountability), Lòng can đảm (Courage), và Dấn thân (Engagement).

Khóa học gồm có 6 tuần:

Tuần 1: Tổng quan của khóa học & Lòng Biết ơn

Tuần 2: Tôn trọng

Tuần 3: Trách nhiệm

Tuần 4: Lòng Can đảm

Tuần 5: Dấn thân

Tuần 6: Sống theo các giá trị của GRACE – Áp dụng trong đời sống

Tổng kết – Nộp dự án thực hiện 5 giá trị GRACE

 II.  Hình thức: Khoá học được tổ chức theo hình thức hội thảo chuyên đề (seminar), học viên và giảng viên sẽ thảo luận về các đề tài qua phương tiện diễn đàn (forum) trên website của HVCD. Học viên sẽ gửi bài tập, tùy theo bài, về cho giảng viên qua e-mail.

III.  Nội Quy:

  1. Học viên phải tham dự đều đặn trong suốt quá trình của khóa học bằng cách “log on” vào lớp học ít nhất mỗi tuần một lần.
  2. Học viên phải tham gia thảo luận đều đặn về đề tài của mỗi bài, theo câu hỏi được ghi trong bài học.
  3. Gửi bài tập về hộp thư của giảng viên theo đúng thời khóa biểu.
  4. Học viên vắng mặt quá 3 lần sẽ được coi như tự ý nghỉ học và sẽ không còn được vào lớp học.
  5. Tôn trọng sự khác biệt trong quan điểm và ý kiến của người khác và sử dụng ngôn ngữ hòa nhã khi thảo luận.