Học Viện Công Dân cung cấp các dịch vụ sau:

  • Phiên dịch sang Việt ngữ các tài liệu liên quan đến Khoa học Nhân Văn, Khoa học Chính trị, Quản trị, và Lãnh đạo Doanh nghiệp;
  • Phiên dịch sang Anh ngữ các tài liệu thương mại bằng Việt ngữ;
  • Tham vấn về Điều hành-Quản trị Doanh nghiệp và Huấn luyện về Kỹ năng Lãnh đạo Doanh nghiệp;
  • Thư Viện Trực tuyến bao gồm các sách vở, tài liệu về các ngành Khoa học Nhân văn, Chính trị và Quản trị đã được dịch sang Việt ngữ;
  • Hội thảo chuyên đề liên quan đến Công dân học, Văn hóa, Chính trị và Kinh tế tại Việt Nam.