Chương trình của HVCD gồm có:

  • Các khóa học và huấn luyện về Công Dân Học, Quản trị và Lãnh đạo Doanh nghiệp, cũng như Kỹ năng lãnh đạo Dân sự.
  • Dịch Thuật: phiên dịch sang Việt ngữ lý thuyết và tài liệu về khoa học chính trị, xã hội dân sự, kinh tế, thương mại và nếp sống dân chủ.
  • Các khóa “Huấn luyện huấn luyện viên” về các kỹ năng lãnh đạo nhằm đào tạo huấn luyện viên cho các chương trình huấn luyện kỹ năng lãnh đạo trong tương lai.
  • Diễn Đàn: nhằm trao đổi kinh nghiệm và các phương thức hữu hiệu về giảng dạy và thực hành các mô thức giáo dục công dân cho các nhà hoạt động về công dân học.