Tin & Sự Kiện

Thông báo các khoá học 2017

Học Viện Công Dân trân trọng thông báo về các khóa học trực tuyến năm 2017. Các khóa học dưới đây được cung cấp miễn phí cho các học viên.

 

CÔNG DÂN HỌC

1. Khóa Công Dân Học CDH430-117 sẽ được khai giảng ngày 22 tháng 2, 2017. Thời hạn ghi danh: 1/02/17 – 20/2/17. Học trình là 12 tuần, từ 22/02/16- 17/05/17.

2. Khóa Công Dân Học CDH4301-217 sẽ được khai giảng ngày 21 tháng 6, 2017. Thời hạn ghi danh: 7/6/17 – 19/6/17. Học trình là 12 tuần, từ 21/06/17 – 23/08/17.

DOANH NGHIỆP CĂN BẢN

1. Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản BUS1301-117 sẽ được khai giảng ngày 22 tháng 2, 2017. Thời hạn ghi danh: 1/02/16-20/2/16. Học trình là 6 tuần, từ 22/0- 29/03/17.

2. Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản BUS1301-217 sẽ được khai giảng ngày 26 tháng 4, 2017. Thời hạn ghi danh: 05/04-19/05/17. Học trình là 6 tuần, từ 26/04 – 31/05/17.

3. Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản ENT1301-317 sẽ được khai giảng ngày 28 tháng 6, 2017. Thời hạn ghi danh: 07/06-21/08/17. Học trình là 6 tuần, từ 28/08 – 2/08/17.

4. Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản ENT-417 sẽ được khai giảng ngày 15 tháng 11, 2017. Thời hạn ghi danh: 17/10-08/11/17. Học trình 6 tuần, từ 15/11 – 20/12/17.

Ghi danh tại đây. Bấm vào link Lớp Doanh Nghiệp ENT1301, rồi bấm vào link Create new account.

 

Lãnh đạo và Phát Triển Bản thân

Khóa Phát triển Bản thân_Mô thức GRACE (GRACE1) sẽ được khai giảng ngày 12/04/2017. Học trình là 5 tuần.

TƯ DUY PHÊ PHÁN

Khoá Tư Duy Phê Phán CT2301-117 sẽ được khai giảng ngày 20 tháng 9, 2017. Thời hạn ghi danh: 22/5-03/6/17. Học trình là 9 tuần,