Tin & Sự Kiện

Thông báo các khoá học 2018

Thông báo các khoá học 2018

 

Học Viện Công Dân trân trọng thông báo về các khóa học trực tuyến năm 2018. Các khóa học dưới đây được cung cấp miễn phí cho các học viênGhi danh tại đây.

 

CÔNG DÂN HỌC

1. Khóa Công Dân Học CDH430-118 sẽ được khai giảng ngày 21 tháng 2, 2018. Thời hạn ghi danh: 22/01 – 20/02/18. Học trình 12 tuần, từ 21/02 09/05/18.

2. Khóa Công Dân Học CDH4301-218 sẽ được khai giảng ngày 13 tháng 6, 2018. Thời hạn ghi danh: 14/5 – 06/6/18. Học trình 12 tuần, từ 13/06 – 29/08/18.

 

DOANH NGHIỆP CĂN BẢN

1. Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản ENT1301-118 sẽ được khai giảng ngày 21 tháng 2, 2018Thời hạn ghi danh: 22/01–20/2/18. Học trình 6 tuần, từ 21/2 – 28/03/18.

2. Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản ENT1301-218 sẽ được khai giảng ngày 25 tháng 4, 2018. Thời hạn ghi danh: 01/0422/04/18. Học trình 6 tuần, từ 25/04 – 30/05/18.

3. Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản ENT1301-318 sẽ được khai giảng ngày 27 tháng 6, 2018. Thời hạn ghi danh: 01/0625/06/18. Học trình 6 tuần, từ 27/06 – 1/08/18.

4. Khóa Doanh Nghiệp Căn Bản ENT1301-418 sẽ được khai giảng ngày 29 tháng 08, 2018. Thời hạn ghi danh: 06/08 – 26/08/18. Học trình 6 tuần, từ 29/08 – 03/10/18.

 

LÃNH ĐẠO VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

1. Khóa Phát triển Bản thân_Mô thức GRACE-118 sẽ được khai giảng ngày 02/04/2018. Thời hạn ghi danh từ 01/03 – 30/03/2018. Học trình 7 tuần, từ 02/04 – 14/05/2018.

2. Khóa Phát triển Bản thân_Mô thức GRACE-218 sẽ được khai giảng ngày 03/09/2018. Thời hạn ghi danh từ 01/08 – 29/08/2018. Học trình 7 tuần, từ 03/09 – 15/10/2018.

 

TƯ DUY PHÊ PHÁN

1. Khoá Duy Phê Phán CT2301-118 sẽ được khai giảng ngày 01 tháng 5, 2018. Thời hạn ghi danh: 02/04 – 30/04/18. Học trình 9 tuần, từ 01/05 – 25/06/2018.

2. Khoá Duy Phê Phán CT2301-218 sẽ được khai giảng ngày 01 tháng 10, 2018. Thời hạn ghi danh: 01/09 – 29/09/18. Học trình 9 tuần, từ 01/10 – 26/11/2018.