Tủ Sách Kinh Điển

Tham luận 1

Giới thiệu Tổng quát
Alexander Hamilton
(Tóm lược)

Sau khi phải trải nghiệm tình trạng thiếu hữu hiệu không thể chối cãi được trong hoạt động của cơ cấu chính quyền liên bang hiện hữu, chúng tôi kêu gọi đồng bào nghiên cứu và chấp thuận Hiến pháp mới cho Hiệp Chúng Quốc Mỹ (Hoa Kỳ). Khi tìm hiểu bản dự thảo hiến pháp mới, đồng bào cũng cần lưu ý đến quyền lợi chung của liên bang và tránh những luận cứ chống đối do một số chính trị gia đưa ra nhằm mục đích bảo vệ quyền hạn và lợi ích riêng rẽ của từng tiểu bang. Trong những bài tham luận tới, chúng tôi sẽ trình bầy những lợi điểm của một cơ cấu chính quyền cộng hòa liên bang được ấn định trong bản dự thảo hiến pháp này.